La gestió estratègica dels festivals (III): context, territori i nivells d’estratègia en els esdeveniments artístics

En aquest post i en el següent, s’apliquen les bases conceptuals explicades anteriorment elaborant la il·lustració que es presenta en el post. S’hi reflecteix la construcció de les estratègies i els seus nivells en relació a les dinàmiques del context (econòmic, polític, social i tecnològica) i a les especificitats del territori on s’ubica (físiques i demogràfiques, però especialment de la comunitats culturals que el conformen).

Els diversos elements clau que participen en la configuració, planificació i desenvolupament de l’esdeveniment artístic estan condicionats per un conjunt de factors econòmics, polítics, socials i tecnològics. Aquests factors marquen les regles del joc i el marc en què s’insereixen i es desenvolupen. El primer d’ells, l’econòmic. Per exemple, en situacions de recessió econòmica, un festival pot veure minvades dràsticament les seves fonts d’ingressos (des de les aportacions de l’administració pública o els patrocinadors fins als ingressos per taquilla a causa d’una reducció dràstica del consum cultural). En el context polític, es podrien diferenciar diferents nivells: local, regional o estatal. Així, en qualsevol dels àmbits, es prenen diferents decisions polítiques, basades en l’ideari de cada un dels partits polítics que es troben en el poder, que estableixen i perfilen una determinada política cultural. Política cultural que afecta directament i / o indirectament al desenvolupament dels festivals de la mateixa manera que la legislació o les normes imposades pels diferents òrgans governamentals en qualsevol dels tres nivells. L’últim dels factors, el tecnològic, també és determinant ja que els avenços en aquest àmbit poden condicionar en totes les fases del festival (des de la preproducció, passant per la producció i fins a la post-producció).

D’altra banda, les característiques i dinàmiques del territori repercuteixen durant tot el procés de disseny i gestió d’un esdeveniment artístic, produint-se un vincle indissociable entre tots dos. El concepte de territori, com estableixen Bonet i Schargorodsky, abasta no només l’àmbit geogràfic i les seves característiques o les ubicacions físiques en què es desenvolupa el festival sinó també a la comunitat local (artística, cultural, social, política, mediàtica, econòmica) que conviu en aquest espai i que influeix i permet l’avanç del projecte artístic. Així, per exemple, un esdeveniment artístic pot desenvolupar-se: en una zona cèntrica d’una gran ciutat o en la perifèria; en un lloc recòndit però amb un gran percentatge de turistes; en una localitat en la qual hi hagi gran diversitat d’equipaments preparats per acollir representacions o en una altra en què es produeix una transformació espacial per acollir les activitats. Així mateix, pot celebrar-se en una ciutat en la qual gairebé no existeix programació estable i en què els seus habitants esperen l’arribada del mateix atès que és l’única oferta cultural existent; en una altra, en què a més d’existir programació estable s’ofereixen molts més festivals repartits en el temps. Fins i tot, el territori pot caracteritzar-se per existir una gran tradició teatral o musical i en la qual pot o no existir un gran nombre de companyies o grups musicals.

En aquest context, la literatura sobre stakeholders o actors influents és especialment pertinent. Tenint en compte que un actor influent es caracteritza, segons Freeman, per “qualsevol grup o individu que pot afectar o ser afectat per la consecució dels objectius de l’organització”, la teoria de stakeholders permet interpretar les relacions de poder, la lluita per la legitimitat i les respostes davant les accions dels participants. En el cas dels festivals o esdeveniments, Getz determina que els stakeholders són “el conjunt dels grups que participen en la producció, patrocinadors i organismes que ofereixen subvencions, representants de la comunitat i qualsevol altre actor influenciat per l’esdeveniment” i els classifica en els següents grups: “facilitadors” (proveeixen de recursos i suport), “proveïdors i espais de referència” (sovint arriben a ser patrocinadors o col·laboradors), “coproductors” (organitzacions independents que voluntàriament participen), “beneficiaris” (espectadors o altres afavorits pel desenvolupament del festival), “aliats i col·laboradors” (proveeixen d’ajuda intangible, partners en comunicació i màrqueting, etc.), “reguladors” (la seva aprovació i cooperació és requerida) i “organitzadors del festival” (propietaris o inversors, directors, empleats, voluntaris, etc.).

L’aplicació als festivals dels tres grans nivells estratègics (corporativa, a nivell global de l’organització responsable; l’estratègia de negocis o competitiva, centrada en cada projecte, i el nivell operatiu, execució de les estratègies) planteja alguns reptes distintius. L’accent artistico-cultural, el caràcter intensiu, temporal i periòdic, i l’aspecte efímer i únic que els caracteritza marquen els diferents nivells i tipologies d’estratègies a dissenyar i executar per la direcció del festival. La millor o pitjor capacitat per implementar els diversos nivells d’estratègia depèn de l’experiència, nivell de formació gerencial i intuïció dels responsables de cada esdeveniment.

Nivell estratègic corporatiu

La proposta cultural d’un festival artístic està estretament relacionada amb la institucionalitat de l’esdeveniment i dels objectius estratègics que d’ella emanen. Una primera qüestió fonamental és el grau d’explicitació de la missió. La missió, segons Bonet, quan està ben definida, és la brúixola que guia al gestor quan aquest se sent perdut i transmet, de forma clara i concisa, els valors i objectius a aconseguir, encara que pugui canviar amb el pas del temps. En el cas dels esdeveniments, la missió pot ser idèntica o complementària a la que defineix l’organització que els desenvolupa. Un o altre cas, ve determinat per l’activitat que desenvolupa l’ens, és a dir, si l’organització es dedica en exclusiva al desenvolupament d’un únic festival o si l’esdeveniment forma part d’una cartera de productes més variats. En el primer cas, la missió serà idèntica i, en el segon, complementària.

En el procés de configuració o redefinició de la missió dels festivals incideix, adaptant a Kotler:

  • Els valors, la trajectòria i la història de l’organització i / o projecte.
  • Els objectius dels promotors.
  • La institucionalitat i aquells elements que la configuren, la forma jurídica o dependència institucional (per exemple, festivals governamentals organitzats des d’empreses o fundacions públiques).
  • La solvència i imatge que aquesta hagi desenvolupat al llarg del temps i que pot influir enfront d’altres agents.
  • Els recursos disponibles, avantatges competitius inherents i el risc assumible per part de l’ens en posar en marxa un festival.

Respecte a les orientacions de la missió, en el cas dels esdeveniments, són definides per Salem, Jones i Morgan en econòmica, social i cultural i política. La primera d’elles pot donar-se a curt termini -obtenint beneficis o atraient nous patrocinadors- o a llarg termini -fomentant la inversió, creant ocupació o generant impacte econòmic en el territori). En el cas de la categoria social i cultural, els objectius se centren en potenciar la participació local amb la finalitat de: donar a conèixer un territori / espai o una tradició o un valor sociocultural; satisfer les necessitats d’un grup d’interès; o conservar el patrimoni local, entre d’altres. La dimensió política podria dividir-se a nivell macropolític -els esdeveniments més reconeguts ajuden a millorar la imatge internacional d’un país o ciutat- o ​​micropolític -poden ser utilitzats com a eines per desenvolupar un política cultural específica.

Des d’aquesta perspectiva, i en el cas específic dels festivals artístics, Bonet estableix que la missió s’orienta cap a una finalitat financera, social, prestigi, artística i / o audiència. La major o menor ponderació de cadascuna de les variables podria dependre, entre d’altres, de l’organisme titular que dugui a terme el festival i, en últim cas, dels responsables polítics i tècnics. Tot i que, “en contra del que habitualment es pensa, no sempre la titularitat pública implica una major preocupació per la inserció social, ni la privada per l’augment de l’audiència i els ingressos propis. Tots els festivals, donada la necessitat de legitimar-se davant diferents sectors (socials, polítics, artístics …), prioritzen en la seva retòrica la dimensió artística, així com el seu impacte i aportació en termes de desenvolupament socioeconòmic i territorial “.

oct., 10, 2015

admin

0

SHARE THIS